Sökning: "Kajsa Ericson Lindquist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kajsa Ericson Lindquist.

  1. 1. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

    Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Kajsa Ericson Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Defekt mismatch-reparation och familjär cancerrisk Cancer är på cellnivå en genetisk sjukdom. Förändringar i cellens arvsmassa (DNA) drabbar tre huvudtyper av gener; onkgener, tumörsuppressorgener och DNA-reparationsgener. Onkgener är en grupp gener som befrämjar cellens tillväxt. LÄS MER