Sökning: "Kajsa Billinger"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kajsa Billinger.

  1. 1. Få dem att vilja : motivationsarbete inom tvångsvården av vuxna missbrukare

    Författare :Kajsa Billinger; Göran Johansson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : The coercive care of adult substance abusers is aimed at motivating them to seek voluntary treatment. The purpose of the present study is to throw light on how motivational work is perceived and articulated by care providers working in coercive care. LÄS MER