Sökning: "KLassrummets mikrovärld"

Hittade 1 avhandling innehållade orden KLassrummets mikrovärld.

  1. 1. Klassrummets mikrovärld

    Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

    Författare :Jonas Aspelin; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conformity; productive teaching; emotions; differentiation; alienation; social bond; video documentation; classroom communication; microworld; Interpersonal relations; nonverbal communication; socialization; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

    Sammanfattning : Abstract This dissertation examines the educational situation from a social psychological perspective. The study is based on an empirical material from two school classes at a Swedish high school. The data have been collected through video documentation and direct observation. LÄS MER