Sökning: "KATINA thelin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden KATINA thelin.

  1. 1. Mellan varumärke och gemensamt raster Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Katina Thelin; Karlstads universitet.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Conceptions; Bottom-up and top-down leadership; Implementation; Phenomenography; School development; School improvement; School Leadership; Schoolwide pedagogy; Schoolwide vision; Verksamhetsidé; Organizational practice; Fenomenografi; Helhetsidé; Implementering; Pedagogisk idé; Pedagogisk verksamhet; Skolutveckling; Skolledarskap; Uppfattningar; Uppifrån- och underifrånstyrning; Verksamhetsidé; Vision; Pedagogik; Education; Skolutveckling Skolledning;

    Sammanfattning : Människors sätt att se varierar. Samtidigt verkar det vara av betydelse att medarbetare i skolan och förskolan utvecklar gemensamma sätt att se åtminstone vissa aspekter av verksamheten. LÄS MER