Sökning: "K-g Hammarlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden K-g Hammarlund.

  1. 1. Historia på högstadiet : Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009

    Författare :Hans Olofsson; Martin Stolare; Johan Samuelsson; K-G Hammarlund; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; history education; historical consciousness; historical-culture expressions; collective remembering; methodological nationalism; narrative theory; neo-nationalism; Swedish contemporary history; historieundervisning; historiemedvetande; historiekulturella yttringar; kollektivt memorerande; metodologisk nationalism; narrativ teori; neo-nationalism; svensk samtidshistoria; History; Historia;

    Sammanfattning : How do students use schools´ history education to develop their historical consciousness? In which ways could history education be regarded as a historical-culture expression, i.e. as a part of a society’s interest in the past? This thesis takes its point of departure in these overarching questions. LÄS MER