Sökning: "Källerwald"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Källerwald.

  1. 1. I skuggan av en hotad existens : Om den onödiga striden mellan biologi och existens i vården av patienter med malignt lymfom

    Författare :Susanne Källerwald; Karin Dahlberg; Gunilla Carlsson; Dagfinn Nåden; Växjö universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; existential questions; phenomenology; malignant lymphoma; caring science; lived body; objectification.; Caring sciences; Vårdvetenskap;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe what it is like to suffer from malignant lymphoma and to highlight the care given to these patients. A reflective lifeworld approach, founded in phenomenological philosophy, has been used. Data have been collected using interviews and have been analyzed using essence-seeking analysis. LÄS MER