Sökning: "Julian Petersen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Julian Petersen.

  1. 1. Structural and functional analysis of WNT receptors : with emphasis on FZD6

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Physiology and Pharmacology

    Författare :Julian Petersen; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Many cellular processes are dependent on the activation of G protein-coupled receptors (GPCRs). The development of drugs that can specifically target GPCRs and their corresponding signalling cascades is of high interest. LÄS MER