Sökning: "Judith Torney Purta"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Judith Torney Purta.

  1. 1. Civic education in Central Asia : re-conceptualization of citizenship in newly independent states

    Författare :Alexander N Kanaev; Judith Torney Purta; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internationell pedagogik; International Education;

    Sammanfattning : .... LÄS MER