Sökning: "Juan Antonio Cogordan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Juan Antonio Cogordan.

  1. 1. Excitations in atoms and solids studies by correlated and relativistic methods

    Författare :Juan Antonio Cogordan; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER