Sökning: "Josefine Nygren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Josefine Nygren.

  1. 1. Functional Recovery after Experimental Stroke in Mice- Involvement of Enriched Environment, BDNF and Cell Genesis

    Detta är en avhandling från Laboratory for Experimental Brain Research, Lund University

    Författare :Josefine Nygren; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurologi; Neurology; neuropsychology; functional recovery; focal ischemia; cell genesis; BDNF; enriched environment; mice;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stroke (slaganfall) orsakas av en propp i hjärnan eller av en hjärnblödning, som hindrar blodflödet till hjärnan. Eftersom hjärnan är beroende av konstant tillförsel av syre och glykos från blodet för sin funktion, leder en blockering av blodflödet till hjärnskador. LÄS MER