Sökning: "Josefin Lindgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Josefin Lindgren.

  1. 1. Developing narrative competence Swedish, Swedish-German and Swedish-Turkish children aged 4–6

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Josefin Lindgren; Uppsala universitet.; [2018]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; narratives; macrostructure; referent introduction; vocabulary; preschool children; bilingualism; Swedish; German; Turkish; MAIN; ENNI; CLT; berättande; makrostruktur; referentintroduktion; ordförråd; förskolebarn; flerspråkighet; svenska; tyska; turkiska; MAIN; ENNI; CLT; Linguistics; Lingvistik;

    Sammanfattning : This thesis investigates the development of oral narrative competence from age 4 to 6 in Swedish monolinguals (N=72) and in both languages of Swedish-German (N=46) and Swedish-Turkish (N=48) bilinguals growing up in Sweden. Picture-based fictional narratives were elicited with Cat/Dog and Baby Birds/Baby Goats from the Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN, Gagarina et al. LÄS MER