Sökning: "Jonas Ideström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jonas Ideström.

  1. 1. Lokal kyrklig identitet : En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg

    Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

    Författare :Jonas Ideström; Uppsala universitet.; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ecclesiology; identity; local church; implicit ecclesiology; social body; Church of Sweden; organization; social system; self-descriptions; identity-structures; practice; identity-space; telos; strategy; tactics; eschatology.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap;

    Sammanfattning : Ideström, Jonas 2009. Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg. (Summary: Local Church Identity – a Study of Implicit Ecclesiology with the Example of the Church of Sweden in Flemingsberg)The focus of this thesis is the concrete identity of the church. LÄS MER