Sökning: "Jonas Gren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jonas Gren.

  1. 1. Applying Utilitarianism. The problem of practical action-guidance : Att tillämpa utilitarismen. Problemet med praktisk handlingsvägledning

    Författare :Jonas Gren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Act-utilitarianism; Action-guidance; Utilitarism > etik och moral; Beslutsfattande > psykologiska aspekter;

    Sammanfattning : This dissertation addresses the question of whether act-utilitarianism (AU) can provide practical action-guidance. Traditionally, when approaching this question, utilitarians invoke the distinction between criteria of rightness and methods of decision-making. LÄS MER