Sökning: "Jonas Flodén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jonas Flodén.

  1. 1. Modelling Intermodal Freight Transport - The Potential of Combined Transport in Sweden

    Författare :Jonas Flodén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intermodal transport; Combined transport; Modelling; Freight transport; Sweden; Potential; Heuristics; Environment;

    Sammanfattning : .... LÄS MER