Sökning: "Jonas Ahlstedt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jonas Ahlstedt.

  1. 1. A1M as a Radioprotector of the Kidneys

    Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

    Författare :Jonas Ahlstedt; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radioprotection; PRRT; cancer; A1m;

    Sammanfattning : .... LÄS MER