Sökning: "Jon Thorkell Einarsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jon Thorkell Einarsson.

  1. 1. Impact of Drug Induced Remission in Rheumatoid Arthritis

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :Jon Thorkell Einarsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rheumatoid Arthritis; remission; remission maintenance; Biologics; Register research;

    Sammanfattning : .... LÄS MER