Sökning: "Jon Johansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jon Johansson.

  1. 1. Modelling and simulation in the early stages of the development process of a manufacturing system a case study of the development process of a wood flooring industry

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Jon Johansson; Mittuniversitetet.; [2002]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Descrete even simulation; Early development stages; Wood Manufacturing; Wood Technology; Träteknik;

    Sammanfattning : Manufacturing Simulation, or more accurately, Discrete Event Simulation (DES), is an important problem-solving methodology for the solution of many real-world problems in the manufacturing industry. Implementation of DES has become successful in a number of industrial sectors. LÄS MER