Sökning: "John Fothergill"

Hittade 1 avhandling innehållade orden John Fothergill.

  1. 1. Electrical Insulating Properties of Poly(Ethylene-co-Butyl Acrylate) Filled with Alumina Nanoparticles

    Författare :Nadejda Jäverberg; Hans Edin; John Fothergill; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; nanocomposites; poly ethylene-co-butyl acrylate ; EBA; alumina; dielectric permittivity; absorbed water; humidity; temperature; dielectric spectroscopy; breakdown strength; pre-breakdown current;

    Sammanfattning : In this work the electrical insulating properties of the nanocomposite materials based on poly(ethylene-co-butyl acrylate) filled with alumina nanoparticles are studied. The dielectric properties chosen for the evaluation are the dielectric permittivity and loss as well as the breakdown strength and the pre-breakdown currents. LÄS MER