Sökning: "Johansson 1998"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden Johansson 1998.

 1. 1. En motivationsbaserad analys av arbetsmiljöarbetet i en grupp tillverkande mindre företag

  Författare :Bo Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Undersökningen har genomförts med hjälp av litteraturstudier och fallstudier vilka omfattar 40 företagare i tillverkande företag med mindre än 50 anställda. En modell som baseras på förväntansteori har utnyttjats för att undersöka företagarnas motivation för arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 2. 2. Kommunala drift- & underhållsentreprenader : problem och möjligheter under upphandling och entreprenadtid

  Författare :Pär Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Byggproduktion; Construction Engineering and Management;

  Sammanfattning : Slutsatserna av undersökningen ";Problem & Möjligheter"; bygger på frågeställningen -Vad kan vi lära av problemen och möjligheterna så att förfrågningsunderlagen förbättras? ; - vilka är att: * Prioritera planering och upphandling genom längre planeringstid samt ökad resurstilldelning och kompetensuppbyggnad så att en kontinuerlig förbättring av förfrågningsunderlaget kan ske. * Ge ett bättre underlag för såväl anbudskalkylering som arbetsberedning genom att utöka förfrågningsunderlagens beskrivande innehåll vilket torde få till följd att kalkylerbarheten ökar och att inkörningsproblemen blir färre. LÄS MER

 3. 3. Direct contacts between financial analysts and traded companies

  Författare :Jeaneth Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Spectroscopic studies of kaolinite surfaces

  Författare :Ursula Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemistry of Interfaces; Gränsytors kemi;

  Sammanfattning : In this thesis, specific surface reactions on kaolinite have been investigated. The methods used are diffuse reflectance Fourier transform (DRIFT), FT-Raman and micro Raman spectroscopy. The deuterium exchange of the hydroxyl protons of kaolinite has been studied. LÄS MER

 5. 5. Lärande dialog : Samtalsmönster, perspektivförändring och lärande i gruppsamtal

  Författare :Lena Wilhelmson; Henning Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dialogue; small group conversation; child care; interactionism; transformative learning; discourse patterns; perspective change; individual learning; collective learning; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the prospects of learning from talking within a small group.The purpose of the study is to add to our knowledge of dialogue through group communication as a social event, based on human relations and seen as a situation where a process of learning takes place. LÄS MER