Sökning: "Johanna Romare"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Romare.

  1. 1. Etik och ekonomiskt handlande : En undersökning av moral och egenintresse

    Författare :Johanna Romare; Göran Collste; Bo Petersson; Hans Sjögren; Siri Granum Carson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Self-interest; homo economicus; Rawls; ethical theory; justification; taxation; tax evasion; Egenintresse; homo economicus; Rawls; etisk teori; berättigande; beskattning; skatteundandragande;

    Sammanfattning : Denna avhandling behandlar frågan om i vilken utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. Utgångspunkten för analysen är homo economicus, den neoklassiska ekonomiska teorins antagande att individer är rationella och ultimat motiveras av sitt egenintresse. LÄS MER