Sökning: "Johanna Pennlert"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Pennlert.

  1. 1. Recurrent stroke risk factors, predictors and prognosis

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

    Författare :Johanna Pennlert; Umeå universitet.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; risk factors; atrial fibrillation; anticoagulant; antiplatelet; intracerebral hemorrhage; stroke recurrence; socioeconomic status; medicin; Medicine;

    Sammanfattning : Background Many risk factors for stroke are well characterized and might, at least to some extent, be similar for first-ever stroke and for recurrent stroke events. However, previous studies have shown heterogeneous results on predictors and rates of stroke recurrence. LÄS MER