Sökning: "Johanna Lundin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Lundin.

  1. 1. Näten på Limhamn : Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914

    Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

    Författare :Johan Lundin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Popular movements; Labour movement; Class; Paternalism; Family history; Social capital; Social networks; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie utgår från tanken att ett samhälle kan ses som en grupp individer förenade i ett nätverk av sociala relationer. Nyckeln till förståelsen av samhället ligger därför i studiet av dessa sociala nätverk som den praktik (mikronivå) vari de sociala strukturerna (makronivån) reproduceras och förändras. LÄS MER