Sökning: "Johanna Helmersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Helmersson.

  1. 1. Prostaglandins and Isoprostanes in Relation to Risk Factors for Atherosclerosis Role of Inflammation and Oxidative Stress

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Johanna Helmersson; Uppsala universitet.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; prostaglandin F2α; F2-isoprostane; interleukin-6; C-reactive protein; serum amyloid A; tocopherols; cardiovascular risk factors; variation; inflammation; oxidative stress; human; Folkhälsomedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden;

    Sammanfattning : Inflammation and oxidative stress may be involved in atherogenesis. This thesis describes clinical studies of prostaglandin F2α (PGF2α), an inflammatory mediator, and the isoprostane 8-iso-PGF2α, a reliable indicator of oxidative stress, and cytokine-related inflammatory mediators and indicators in healthy subjects and in a population-based cohort of Swedish men. LÄS MER