Sökning: "Johanna Andræ"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Andræ.

  1. 1. PDGF in cerebellar development and tumorigenesis

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Johanna Andræ; Uppsala universitet.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; cerebellum; medulloblastoma; PDGF; GFAP; transgenic mice; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Pathology; patologi;

    Sammanfattning : Medulloblastoma is a highly malignant cerebellar childhood tumor. As in many other brain tumors, expression of platelet-derived growth factor (PDGF) and its receptors has been shown in medulloblastoma. LÄS MER