Sökning: "Johan Styrud"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan Styrud.

  1. 1. Teratogenesis in diabetic pregnancy : an experimental study in vivo and in vitro in the rat

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Johan Styrud; Uppsala universitet.; [1990]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER