Sökning: "Johan Mesterton"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan Mesterton.

  1. 1. Measuring health care performance : variations in care process, resource use and outcomes in childbirth care

    Författare :Johan Mesterton; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Introduction: Measurement of health care performance is important for quality assurance and improvement of health services. With regular monitoring and follow-up, unwarranted variations in performance can be reduced. LÄS MER