Sökning: "Johan Kaluza"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan Kaluza.

  1. 1. Sjukskrivnas arbetsbörda : Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati

    Författare :Johan Kaluza; Per Skålén; Johan Quist; Martin Fransson; Mikael Holmqvist; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working citizen; Bureaucratic co-creation; Practice theory; Customer-oriented bureaucracy; Working consumers; Public administration; Arbetande medborgare; Byråkratiskt samskapande; Kundorienterad byråkrati; Praktikteori; Offentlig sektor; Sjukförsäkring; Business Administration; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Denna avhandling är baserad på en empirisk studie av Försäkringskassan. Teoretiskt tar avhandlingen sitt avstamp i litteraturen om arbetande konsumenter och kundorienterade byråkratier. LÄS MER