Sökning: "Johan Ångström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Johan Ångström.

 1. 1. Försök till en mathematisk Theorie för det thermometriska värmet. Akademisk afhandling, med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af Mag. Anders Jonas Ångström ... för philosophiska gradens erhållande utgifven af Conrad Johan Holm Norrl. Norberg. stip. och till offentlig granskning framställd på Astronomiska Lärosalen den 6 Juni 1851 p. v. t. f. m., III

  Författare :Anders Ångström; Conrad Johan Holm; Anders Ångström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mesoporous magnesium carbonate : Synthesis, characterization and biocompatibility

  Författare :Sara Frykstrand Ångström; Maria Strømme; Johan Gómez de la Torre; Natalia Ferraz; Mika Lindén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; mesoporous; magnesium carbonate; pore size control; cytotoxicity; in vivo; skin irritation; acute systemic toxicity; hemocompatibility; Ca2 uptake; solubility enhancement; Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials; Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material;

  Sammanfattning : Mesoporous materials constitute a promising class of nanomaterials for a number of applications due to their tunable pore structure. The synthesis of most mesoporous materials involves a surfactant liquid crystal structure to form the pores. LÄS MER

 3. 3. Om torsklefvertran. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af doct. Olof Glas ... för medicinska gradens erhållande utgifven af författaren Johan Ångström af Norrlands landskap, läkare i Öhrbyhus district, och till offentlig granskning framställd på Medicinska auditorium d. 16 dec. 1850 p. v. t. f. m., IV

  Författare :Olof Glas; Johan Ångström; Olof Glas; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Quæ a rege Carolo XI ad ducem Gottorpiensem restituendum intra annos MDCLXXIX-MDCLXXXIX sint acta. Dissertatio academica quam venia ampliss. facult. philos. Upsal. p. p. Carolus Frid. Isr. Wahrenberg ... et Johannes Ångström Norrland. stip. Bylund. in auditor. Gustav. d. XXII Maji MDCCCXLVII h. a. m. s. P. III

  Författare :Carl Fredrik Israel Wahrenberg; Johan Ångström; Carl Fredrik Israel Wahrenberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Magnetic Materials for Cool Applications : Relations between Structure and Magnetism in Rare Earth Free Alloys

  Författare :Johan Cedervall; Martin Sahlberg; Paul Henry; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Magnetism; Diffraction; X-ray scattering; Neutron Scattering; Permanent magnets; Magnetocalorics; Chemistry with specialization in Inorganic Chemistry; Kemi med inriktning mot oorganisk kemi;

  Sammanfattning : New and more efficient magnetic materials for energy applications are a big necessity for sustainable future. Whether the application is energy conversion or refrigeration, materials based on sustainable elements should be used, which discards all rare earth elements. LÄS MER