Sökning: "Joakim Kävrestad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Joakim Kävrestad.

  1. 1. Context-Based Micro-Training : Enhancing cybersecurity training for end-users

    Författare :Joakim Kävrestad; Marcus Nohlberg; Steven Furnell; Rose-Mharie Åhlfeldt; Lothar Fritsch; Högskolan i Skövde; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cybersecurity; training; usable; security; user; education; awareness; Information Systems; Informationssystem IS ;

    Sammanfattning : This research addresses the human aspect of cybersecurity by developing a method for cybersecurity training of end-users. The reason for addressing that area is that human behaviour is widely regarded as one of the most used attack vectors. LÄS MER