Sökning: "Jim Sandkvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jim Sandkvist.

  1. 1. Brash ice behaviour in frequented ship channels

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Jim Sandkvist; [1986]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vattenteknik; Water Resources Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER