Sökning: "Jessica Höglander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jessica Höglander.

  1. 1. Home care communication moving beyond the surface

    Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

    Författare :Jessica Höglander; Mälardalens högskola.; [2019]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; communication; home care services; nursing staff; older persons; person-centred care; RIAS; VR-CoDES; Care Sciences; vårdvetenskap;

    Sammanfattning : Communication is an essential part of care and human interaction. While communication within care entails both task-focused and socio-emotional elements, nurses are sometimes perceived as too task-focused. When in need of care, older persons want to be perceived and treated as individuals – to feel involved. LÄS MER