Sökning: "Jesper Bjarnestam"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jesper Bjarnestam.

  1. 1. En hållbar trafiklösning för nya Slussen? Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet

    Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

    Författare :Jesper Bjarnestam; Uppsala universitet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability; sustainable urban development; sustainable development; sustainable city; sustainable cities; sustainable transport; new mobilities; planning; traffic planning; urban planning; policy; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; hållbar trafikplanering; hållbara transporter; hållbar utveckling; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; fysisk planering; Slussen; Stockholm; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

    Sammanfattning : This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. LÄS MER