Sökning: "Jens Wirstam"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jens Wirstam.

  1. 1. Nonperturbative aspects of finite temperature field theories

    Författare :Jens Wirstam; Larry McLerran; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Theoretical Physics; teoretisk fysik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER