Sökning: "Jens Wirstam"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jens Wirstam.

  1. 1. Nonperturbative aspects of finite temperature field theories

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Jens Wirstam; Larry McLerran; [2000]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Theoretical Physics; teoretisk fysik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER