Sökning: "Jens Laage-Hellman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jens Laage-Hellman.

  1. 1. Technological Development in Industrial Networks

    Författare :Jens Laage-Hellman; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER