Sökning: "Jenny Wikberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jenny Wikberg.

  1. 1. Water relations in Salix with focus on drought responses

    Författare :Jenny Wikberg; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER