Sökning: "Jenny Vestin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jenny Vestin.

  1. 1. Biogeochemical Interactions between Soil, Soil Solution and Stream Water

    Författare :Jenny Vestin; Arne Stuanes; Mittuniversitetet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discharge area; dissolved organic carbon; Norway spruce; parent material; recharge area; Chemistry; Kemi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER