Sökning: "Jenny Stendahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jenny Stendahl.

  1. 1. Nitrifyers in constructed wetlands treating landfill leachates

    Författare :Carina Sundberg; Per-Eric Lindgren; Karin Sundblad-Tonderski; Jenny Stendahl; Hans Brix; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : Landfill leachate is produced many years after a landfill site closes. Hence, treatment by “natural methods”, as e.g. constructed wetlands, with low management requirements is attractive. LÄS MER