Sökning: "Jenny Norman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jenny Norman.

  1. 1. Språkspel i förskolan : uppfostran vid matbordet

    Detta är en avhandling från Malmö högskola, Forskarutbildningen i pedagogik

    Författare :Jenny Norman; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences;

    Sammanfattning : I pedagogers vardagsspråk med barn finns grunden till att barns tankar och språk växer fram. Med utgångspunkt från förskolans mål i Läroplanen (Lpfö-98) och ett antal videoobserverade samtal mellan pedagog och barn studeras och analyseras hur barn uppfostras under måltiden. LÄS MER