Sökning: "Jenny Frohagen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jenny Frohagen.

  1. 1. Såga rakt och tillverka uttryck : En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet

    Författare :Jenny Frohagen; Ingrid Professor; Ingvild Førsteamanuensis; Marléne Johansson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sloyd Education; Craft Knowing; Craft literacy; Sloyd literacy; Knowing-in-action; Tacit Knowing; Learning Study; Phenomenographic Analysis; Slöjd; Slöjdundervisning; Hantverkskunnande; slöjdlitteracitet; praktisk kunskap; manuell bildning; tyst kunskap; learning study; fenomenografisk analys; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

    Sammanfattning : Sloyd is related to craft knowing, making traditions and materiality. The meaning of knowing in sloyd is vaguely articulated and thereby can be interpreted by teachers in different ways. This study aims at contributing to an articulation of craft knowing within sloyd education. LÄS MER