Sökning: "Jennie Sivenbring"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jennie Sivenbring.

  1. 1. I den betraktades ögon. Ungdomar om bedömning i skolan

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Jennie Sivenbring; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bedömning; utbildning; diskurs; institution; Michel Foucault; Erving Goffman; disciplinering; möjlighetsvillkor; subjektsskapande; motstånd;

    Sammanfattning : The present study examines how young students in the last year of comprehensive school make sense and use of the formal assessments they are given regarding their school performance. By interviewing 28 students in year nine of the Swedish compulsory school, ”talk about assessments” is analyzed as speech acts enabled by the assessment discourse. LÄS MER