Sökning: "Jennie K Larsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jennie K Larsson.

  1. 1. Integrationen och arbetets marknad : Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer

    Författare :Jennie K Larsson; Peo Hansen; Anders Neergaard; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :Integration policy; labour market policy; public administration; Swedishness; gender equality; welfare state; ethnography; Integrationspolitik; arbetsmarknadspolitik; offentlig förvaltning; svenskhet; jämställdhet; välfärdsstat; etnografisk metod;

    Sammanfattning : Avhandlingen belyser vad som hänt i svensk integrationspolitik sedan etableringsreformen genomfördes 2010 och ansvaret för flyktingmottagandet överfördes till Arbetsförmedlingen. Utöver förändringen som Arbetsförmedlingens ansvar innebar medförde reformen också ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt andra genomgripande organisatoriska förändringar. LÄS MER