Sökning: "Jari Linikko"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jari Linikko.

  1. 1. "Det gäller att hitta nyckeln..." : Lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan

    Författare :Jari Linikko; Jane Brodin; Carin Roos; Magnus Tideman; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special school; deaf; inclusion; teacher; multiple disabilities; activity theory; specialskola; dövhet; inkludering; lärare; flerfunktionsnedsättning; verksamhetsteori; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to clarify the contradictions in teaching practice that are reflected in teachers' statements about the education of pupils in need of special support at the government-run special schools in Sweden, especially from the perspective of inclusion. The contradictions are explored using Engeström’s model of Activity Systems. LÄS MER