Sökning: "Jan Stillström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Stillström.

  1. 1. Studies on the immunogenicity, immunosensitivity and oncogenicity of SV40-transformed cells in the CBA mouse

    Författare :Jan Stillström; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER