Sökning: "Jan Olov Fors"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Olov Fors.

  1. 1. Ömsesidig förvandling : En studie av John B. Cobb Jr:s teologi med särskilt avseende på den buddhistiskt-kristna dialogen

    Detta är en avhandling från Uppsala : Tros- och livsåskådningsvetenskap

    Författare :Jan Olov Fors; Carl Reinhold Bråkenhielm; Gudmar Aneer; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Masao Abe; Buddhist-Christian dialogue; Christ; creative transformation; dipolarity; God; John Hick; mutual transformation; nirvana; pluralism; process theology; sunyata; theology of religions; Alfred North Whitehead; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

    Sammanfattning : John B. Cobb, Jr., (1925- ) is as a Christian theologian renowned for his contribution to process theology. He has long been active in interfaith dialogue, and with Buddhists in peculiar. LÄS MER