Sökning: "Jan Olausson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Olausson.

  1. 1. Att modellera uppdrag : grunder för förståelse av processinriktade informationssystem i transaktionsintensiva verksamheter

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Jan Olausson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; informationssystem; information storage and retrieval systems; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

    Sammanfattning : Ett informationssystem skall stödja den verksamhet som det är en del av. Vid systemutveckling finns det behov av att göra en verksamhetsanalys för att utveckla kunskap om den nuvarande verksamheten. Teorier och modeller är viktiga redskap för att fånga väsentliga aspekter vid en verksamhetsanalys. LÄS MER