Sökning: "Jan Källman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Källman.

  1. 1. Group B streptococcal infections in neonates : Clinical and pathogenic aspects

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Jan Källman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : Clinical and pathogenic aspects of Group B streptococci (GBS), as a major pathogen responsible of invasive disease in newborn infants, were investigated.Cases of neonatal septicaemia during 1981-1994 were studied at Orebro Medical Centre Hospital. 132 children ful1filled laboratory and clinical criteria for neonatal septicaemia. LÄS MER