Sökning: "Jan Elveland"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Elveland.

  1. 1. Myrar på Storön vid Norrbottenskusten

    Författare :Jan Elveland; Umeå universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Våtmarker; Sverige; Norrbotten; Växtsamhällen;

    Sammanfattning : ELVELAND, J. 1976. Coastal mires on the Storön peninsula, Norrbotten, N Sweden. Wahlenbergia 3. LÄS MER