Sökning: "Jan Brunius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Brunius.

  1. 1. Gotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern tid : Skatterna, gårdarna och befolkningen

    Författare :Tryggve Siltberg; Peter Lindström; Jan Brunius; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; beskattning; mantal; jordatal; marklej; hemmansklyvning; förmögenhetsfördelning; bondeklass; stratifiering; storbönder; feodalism; elit; kameral; tingsdomare;

    Sammanfattning : .... LÄS MER