Sökning: "Jan Bolin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jan Bolin.

  1. 1. Parti av ny typ? skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti 1917-1933

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

    Författare :Jan Bolin; Stockholms universitet.; [2004]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER