Sökning: "Jan Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Jan Bengtsson.

 1. 1. Life histories, interspecific competition and regional distribution of three rockpool Daphnia species

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jan Bengtsson; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den fenomenologiska rörelsen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900–1968

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Jan Bengtsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; phenomenology; philosophy of existence; hermeneutics; history of Swedish Philosophy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Edmund Husserls fenomenologi. Öppningar och blockeringar

  Detta är en avhandling från Göteborg : Filosofiska meddelanden, röda serien nr. 28, Institutionen för filosofi, Göteborgs universitet

  Författare :Jan Bengtsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; phenomenology; Husserl; epistemology; intersubjectivity; theory of experience; social sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Monitoring with end-tidal oxygen

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Jan Bengtsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; paramagnetic; end-tidal oxygen; alveolar oxygen; oxygen consumption; alveolar ventilation; cardiac output; inotropic therapy; cardiac pacing; paediatric cardiac surgery;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Peter Weiss filmer från de korta små lekfulla kopparslagen till kommersiell långfilmsdebut: filmer - filmidéer - utkast

  Detta är en avhandling från Stockholm : Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jan Christer Bengtsson; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Filmhistoria; Peter Weiss; 1950-talet; lång- och kortfilm; experiment- och dokumentärfilm; filmförsök; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This doctoral thesis deals with Peter Weiss’ (1916-1982) films and some of his never finished attempts. The focus is in general on Weiss’ film work activities in the 1950’s, when film held the very central place in his works of art. LÄS MER